รวมผลิตภัณฑ์

PJ-TA163 พัดลมชาร์ปตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

พัดลมชาร์ปตั้งโต๊ะ 18 นิ้ว

PJ-ST163 พัดลมชาร์ปตั้งโต๊ะ 16 นิ้ว

PJ-ST181 พัดลมชาร์ปตั้งพื้น 18 นิ้ว

PJ-RT181 พัดลมชาร์ปตั้งพื้น รีโมทคอนโทรล 18 นิ้ว

PJ-SL163 พัดลมชาร์ปตั้งพื้น ( สไลด์ ) 16 นิ้ว